گروه تـولیـدی "شـایـان پــوشــش آرا" به پشتوانـه تجربـه چندیـن سالـه خود در زمینه جعبـه و کارتـن سازی، " کیفیـت و سرعـت عمل " را خط مشـی امور قرار داده و با تـاکید بر قیمت منـاسب تولیـدات، مـا را به یکی از قابل اعتمـاد ترین شرکـای تجاری مشتریانمان در صنوف مختلف تبدیل نموده است